InoTeZ zapisi

Kazalniki?

Ob prijavi projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja smo načrtovali kazalnike, ki jih bomo dosegli do septembra 2020, ko se projekt zaključi. Glede na to, da projektno skupino sestavljamo predstavniki vseh šestih pedagoških članic Univerze na Primorskem (nekatere članice imajo, ali pa so imeli tudi po 2 predstavnika), smo načrtovali, da bodo v projekt vključene vse članice. Število vključenih programov in učiteljev je bilo veliko nižje. Tako smo načrtovali, da bo podpore pri uvajanju IKT v pedagoško prakso deležna petina učiteljev, desetina študijskih programov pa bo preizkusila rabo IKT. Ob zaključku leta 2019 smo v letnem poročilu poročali, da je bilo podpore (individualne, ali prek delavnic) deležnih 16,8 % učiteljev in da uporabo IKT preizkuša 17,2 % učiteljev. Glede na posnetek stanja (infrastruktura in mnenja učiteljev) smo za UP načrtovali in predlagali kombiniran način izvajanja pedagoškega dela. Učitelji bi tako izvedbo predmetov v klasičnih predavalnicah dopolnjevali z aktivnostmi študentov prek spletnih učnih okolij. V ta namen se na UP večinoma uporablja sistem za upravljanje učenja (angl. Learning Management System – LMS) Moodle, ki ga imenujemo e-učilnica, spletna učilnica ali spletno učno okolje. Posamezni učitelji pri svojem delu, v razredu ali pri podpori dela na daljavo, uporabljajo še druge učne tehnologije.

Pojavil se je do sedaj nepoznan koronavirus in z njim t.i. obdobje covid-19, ko se je delo vseh, nenačrtovano, preselilo na daljavo. Učitelji smo se čez noč morali spoprijeti z novim načinom dela. V poročilu o izvajanju aktivnosti na projektu, v prvem trimesečju 2020, smo poročali, da sedaj vsi učitelji, v vseh programih (nekateri študijski programi UP so akreditirani, se pa v študijskem letu 2019/2020 ne izvajajo) preizkušamo uporabo IKT. Sedaj lahko to trditev podprem tudi s številkami. Po neuradnih (začasnih) podatkih, zbranih iz evidenc, ki jih je vodstvo univerze vzpostavilo takoj po zaprtju fizičnih predavalnic, izhaja, da je realiziranih velika večina, v urniku načrtovanih, kontaktnih ur (88,5 %). Učitelji so pri tem najpogosteje uporabljali videokonferenčni sistem ZOOM (43,4 %). Dobra petina načrtovanih ur se je izvedla prek e-učilnic Moodle (23,5 %). Moodle se je najpogosteje uporabljal na UP FM (41,4 % vseh izvedenih ur) in na UP FTŠ–Turistica (35,0 %) (Slika 1). Grafični prikaz na sliki 1 prikazuje po 3 najpogosteje uporabljene tehnologije na članico.

Sika 1: Najpogosteje uporabljene tehnologije za izvedbo kontaktnih ur v prvih 4 tednih karantene

Za izvedbo pedagoškega dela so učitelji uporabljali:

  • različne videokonferenčne sisteme in sisteme za komunikacijo – poleg pogosto uporabljenih ZOOM, Arnes VOX, Cisco Webex (ponujati ga je začel tudi Arnes), Jitsi (nameščen na strežniku UP), Skype in Teams (del paketa O365, ki je v uporabi na UP), še Viber, GoToMeeting, RingCentral Glip itn. Učitelji so se razmeram dnevno prilagajali in izbirali sistem, ki je trenutno pokrival potrebe za izvedbo izobraževalnega dela.

  • e-učilnico Moodle, kot osrednjo podporo za izvedbo predmeta (navodila, različna študijska gradiva in povezave do zunanjih virov, komunikacija, kvizi…)

  • YouTube

  • e-pošto, Dropbox

  • glasovalne sisteme: Mentimeter, Kahoot

  • orodja za pripravo e-gradiv in drugih učnih vsebin: Camtasia, FreeCam, itn.

In seveda številne druge tehnologije, ki so jih učitelji navajeni. Izpostavili smo le tehnologije, ki so bile v evidencah pogosteje navedene.

S poročanjem o doseganju kazalnikov v projektu InoTeZ res ne bo težav. Dejstvo je, da so se spremembe dogajale tako hitro, da nismo uspeli evidentirati vseh dogodkov in vse podpore. Velike podpore se namreč izvaja 1:1. Smo pa vseeno vnaprej napovedali in izvedli kar 20 e-delavnic, ki so se jih udeleževali učitelji UP in tudi izven UP. Nekateri učitelji so se udeleževali več različnih delavnic. Če upoštevamo samo učitelje UP in imena prisotnih, ki so se izpisali s celim imenom, se je delavnic udeležilo 170 učiteljev. Kazalnik o deležu učiteljev, ki so bili deležni podpore se je več kot podvojil, saj je dosegel 45,5 %. In na koncu, malo za šalo, malo zares. Za vse to je kriv covid-19 😉